W ramach naszych opracowań oferujemy zbieranie i standaryzację danych przestrzennych. Dane są kluczowym elementem każdego opracowania GIS, ponieważ najbardziej nawet złożona analiza przestrzenna bez dobrych danych jest nic niewarta.
Zajmujemy się także prezentacja danych w postaci map, serwisów www, kartodiagramów lub całymi operatami z opisem danego zjawiska.

  • Gwarantujemy rzetelne i zweryfikowane dane przestrzenne
  • Wykorzystujemy różne zasoby informacji i dokonujemy standaryzacji
  • Budujemy bazy danych przestrzennych w oparciu o rozwiązania serwerowe (Oracle, MySQL, PostgreSQL)
  • Sporządzanie map statystycznych i kartodiagramów