Analizy przestrzenne polegają na opracowywaniu danych kartograficznych i zapytań przestrzennych oraz pokazanie ich wzajemnych relacji. Takie opracowania służą do prezentacji na mapie różnych zjawisk i ich wzajemnych zależności. Przykładem takiego opracowania może być np. szukanie potencjalnej lokalizacji wysypiska odpadów, gdzie musimy uwzględnić odległość od obszarów zamieszkałych, przemysłowych, cieków wodnych, lasów itd.

Przykłady opracowań:

  • Mapy lokalizacyjne elektrowni wiatrowych
  • Wyznaczanie najkorzystniejszej drogi transportu
  • Obliczanie przydatności pod lokalizacje elektrowni słonecznych


Analizy przestrzenne są bardzo szerokim zagadnieniem, które zdecydowanie wykracza poza powyższe przykłady. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i pomagamy dobrać odpowiednie materiały kartograficzne i metodę opracowania.


Analiza widoczności

widocznosc 

Analiza widoczności jest używana do obliczania miejsc lub powierzchni, które są "widziane" przez dany element. Można w ten sposób określić, czy np. w domach za lasem będzie zasięg z wieży GSM o wysokości 10m czy może trzeba podwyższyć wieżę albo zmienić jej lokalizację.

Do tego typu analiz używa się modeli pokrycia terenu, czyli informacji o ukształtowaniu powierzchnii Ziemi razem z uzbrojeniem naziemnym (domami, drzewami, itp). Analiza jest tym dokładniejsza im model jest bardziej dokładny. 

Obszary zastosowań:

  • Lokalizacja wież GSM
  • Lokalizacja wież przeciwpożarowych 
  • Lokalizacja punktów widokowych

 

 


Analizy na podstawie modeli NMT i NMPT

 

Podstawą znacznej części różnorodnych analiz przestrzennych są Numeryczne Modele Terenu (NMT), które stanowią numeryczną reprezentację powierzchni terenu - wysokości n.p.m. Do analiz szeroko wykorzystywane są także Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT), które przedstawiają informację o powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów/elementów wystających ponad nią. Umożliwia to m.in. zobrazowanie lasów czy zabudowań. Modele te mogą połużyć do szeregu analiz m.in.:

  • utworzenia modeli zacienienia, z uwzględnieniem kąta padania promieni słonecznych - nałożenie na siebie NMT i modelu zacienienia pozwala na uzyskanie efektu wypukłości terenu - 3D;
  • obliczenia spadków terenu, ekspozycji oraz krzywizn;
  • obliczenia biomasy leśnej oraz kubatury budynków na podstawie różnicy wysokości NMT i NMPT, uzyskane wartości pozwalają także na określenie średniej wysokości drzewostanu.

 


Analizy nasłonecznienia

 

Narzędzia GIS z powodzeniem wykorzystywane są w energetyce słonecznej. Umożliwają one obliczenie potencjalnego sumarycznego dopływu promieniowania słonecznego (kWh/m2 lub kJ/m2 ) w dowolnej jednostce czasu (godzina, dzień, rok itp.) na jednostkę powierzchni. Uwzględniają przy tym nachylenie płaszczyzny (np. nachylenie stoku na którym ma być zlokalizowana uprawa, czy też dachu na którym planowana jest instalacja kolektora słonecznego) oraz jej ekspozycję, szerokość geograficzną, jak również zacienienie topograficzne. Analizy te są niezwykle pomocne przy optymalnym wyborze miejsca instalacji infrastruktury solarnej.

 


Modelowanie stref zagrożenia powodziowego

 

Narzędzia GIS umożliwiają przeprowadzenie analiz dotyczących zagrożenia powodziowego oraz modelowania stref zalania przy różnych wysokościach fali powodziowej. Analizy takie są przydatne dla planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego. Umożliwiają także oszacowanie potencjalnych strat w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego.