Wytyczenie budynku lub budowli - Prawo budowlane wymaga zachowania minimalnych odległości budowli lub budynków od granic działki. Ściana z oknem lub drzwiami musi być oddalona od granicy posesji o 4 metry, ściana bez otworów o 3 metry. Odległość budynku od ulicy jest określana również linią zabudowy. Powyższe zależności były uwzględniane podczas tworzenia planu zagospodarowania działki. Gdy przyjdzie czas aby je przenieść na plac budowy, konieczne jest zatrudnienie geodety. Wytyczaniem budynku w terenie zajmuje się uprawniony geodeta. Dokonuje pomiarów działki oraz wyznacza wszystkie charakterystyczne punkty i geometryczne osie budynków. Do dyspozycji ma skuteczne metody, którymi można odwzorować projekt w rzeczywistym terenie.

Liczba punktów lub osi konstrukcyjnych wytyczonych przez geodetę zależy od wskazań kierownika budowy, który stara się ustalić wszelkie wymiary, istotne z punktu widzenia bryły budynku. Geodeta po wytyczeniu budynku wpisuje ten fakt do dziennika budowy.

- Inwentaryzacja powykonawcza, lub geodezyjny pomiar powykonawczy – zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości Z mierzonych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.
Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.