Podziały nieruchomości (działek) - wykonujemy podziały nieruchomości zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami ale również przygotowujemy duże inwestycje w trybie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub linii kolejowej.

podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Rozgraniczenia nieruchomości,
Rozgraniczenie nieruchomości (właśc. postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości) – postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne lub brak jest innej możliwości ustalenia granic. Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic
Wznowienie punktów granicznych polega na ponownej stabilizacji w terenie prawnych znaków granicznych, na podstawie danych otrzymanych z odpowiednich miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.

Sporządzanie dokumentów do celów prawnych,

Badanie Ksiąg Wieczystych.